เมื่อวันที่ 20 มิ.ย.65 บก.ทท. (นทพ.) โดย หน.วส.912 สนภ.4 นทพ.จัดชุดประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่และพิธีกรของหน่วย สนับสนุน สนภ.4 สน.นทพ. ในการต้อนรับ พล.ต.กฤษณ์ จันทรนิยม ผอ.สนภ.4 นทพ. ลงพื้นที่เพื่อตรวจ ติดตามผลการปฏิบัติงานของ สนภ.4 สน.พร้อมกันนี้ได้พบปะกับสมาชิกกลุ่ม เลี้ยงโคเนื้อ นทพ. และสอบถามถึงปัญหาข้อขัดข้องต่างๆในการดำเนินกิจกรรม ของกลุ่ม พร้อมทั้งได้มอบ ยา เวชภัณฑ์ แร่ธาตุก้อน และเสื้อกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ. ให้แก่สมาชิก ทั้ง 22 กลุ่มจังหวัดปัตตานี
ณ กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ. จ.ปัตตานี กลุ่มช่องเขต ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี

หหหห
 
 
 
 
หหห
 
หหห
 
 
หหห   หหห  
หหห   หหห