เมื่อวันที่ 24 ส.ค.64 บก.ทท.(นทพ.)โดย วส.912 สนภ.4 นทพ.จัดชุดประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ทำข่าว กิจกรรม "สธ. และ ศธ. ห่วงใยคนในสถาบันศึกษาปอเนาะจังหวัดนราธิวาส" โดยมีการประชุมผ่านระบบออนไลน์ Google meet ในรูปแบบเวทีเสวนา เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด-19 ทั้งนี้ในกิจกรรมดังกล่าว มีการมอบสิ่งของ เครื่องใช้ ให้กับโรงพยาบาลสนามจังหวัดนราธิวาส อีกด้วย
โดยมี นายณัฐพงษ์ นวลมาก ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 7 เป็นประธานการเสวนาณ ห้องประชุมจำลอง ศรีเลขา โรงเรียนนราธิวาส อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส
หหหห
 
 
 
 
หหห
 
หหห
 
 
หหห   หหห