เมื่อวันที่ 15 ก.ย. 64 บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.912 สนภ.4 นทพ. จัดชุดประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ สนับสนุนภารกิจการตรวจเยี่ยมหน่วยขึ้นตรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ของ ผบ.นทพ. ทั้งนี้ได้ให้กำลังใจกำลังพล และครอบครัวกำลังพล ในการฉีดวัคซีนป้องกัน โควิด 19 เข็มที่2 โดยชุดแพทย์เคลื่อนที่ สสน. นทพ.
ณ นพค.42 สนภ.4 นทพ. อ.ยะหา จ.ยะลาในการนี้ วส.912ฯ ได้ประชาสัมพันธ์ โดยส่งกระจายเสียงทางระบบ FM 99.10 MHz ทางวิทยุออนไลน์ http://rbs912.rtarf.mi.th และทาง FB:วส.เก้าหนึ่งสองหหหห
 
 
 
 
หหห
 
หหห
 
 
หหห   หหห