เมื่อวันที่ 10 ก.ย.64 บก.ทท. (นทพ.) โดย หน.วส.912 สนภ.4 นทพ.
มอบเงินกองทุนช่วยเหลือกำลังพลและครอบครัวที่เจ็บป่วย และมีความต้องการพิเศษ นทพ. ประจำปี 2564 (รายใหม่) แก่ครอบครัวของกำลังพล ดังนี้
1.พ.ต.หญิง เพ็ญพิมล สิงห์ครุ นายทหารผลิตรายการ ผรข.วส.912 ฯ
บิดาป่วยเป็นโรคเนื้องอกในสมอง
2. จ.ส.อ.ฮานอวา ดือเร๊ะ เจ้าหน้าที่สื่อสารและศูนย์ข่าว วส.912ฯ บิดาป่วยเป็นอัมพฤกษ์
3. จ.ส.อ.โอกาส ฮวดสกุล ช่วยราชการ วส.912ฯบิดาป่วยโรคเส้น เลือดในสมองตีบ อัมพาตครึ่งซีก
ณ บก.วส 912 ฯ ต.บางนาค และ บ้านเลขที่ 53 หมู่ที่ 3 ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส


หหหห
 
 
 
 
หหห
 
หหห
 
 
หหห   หหห