เมื่อวันที่ 3 ก.ย. 64 บก.ทท. (นทพ.) โดย หน.วส.912 สนภ.4 นทพ. นำกำลังพลจิตอาสาของหน่วย เดินทางเยี่ยมเยียน มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค ของใช้ในการดำรงชีพ น้ำดื่ม บก.ทท.และเงินสนับสนุน ให้แก่ ประชาชนผู้ประสบอัคคีภัย 3 ราย ได้แก่
- น.ส.แมะ อูมาโมง บ้านเลขที่ 8/2
-นายมะรูดี มามะ บ้านเลขที่ 8/5
-นายสะมะแอ ดาโอ๊ะ บ้านเลขที่ 2/1
ซึ่งเป็นเครือข่ายนักพัฒนาของหน่วย ที่ประสบเหตุเพลิงไหม้ที่อยู่อาศัย เพื่อเป็นการช่วยเหลือ สร้างขวัญกำลังใจและความสัมพันธ์อันดี ณ บ้านบาเฆะ หมู่ 2 ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาสหหหห
 
 
 
 
หหห
 
หหห
 
 
หหห   หหห  
หหห   หหห