เมื่อวันที่ 10 ต.ค. 64 บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.912 สนภ. 4 นทพ ร่วมพิธีเปิดเปิดท้องฟ้าจำลอง และนิทรรศการ Puzzling Thingsสร้างสังคม ไทยให้เป็นสังคมอุดมปัญญาด้วยการจัดการเรียนรู้ให้กับประชาชนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
โดยมี ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมดังกล่าว
ณ อาคารดาราศาสตร์ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส
ในการนี้ วส.912ฯ ได้ประชาสัมพันธ์โดยส่งกระจายเสียงทางระบบ FM 99.10 MHz และทางวิทยุออนไลน์ http://rbs912.rtarf.mi.th และทางFB:เก้าหนึ่งสอง


หหหห
 
 
 
 
หหห
 
หหห
 
 
หหห   หหห