เมื่อวันที่ 13 ต.ค. 64 บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.912 สนภ.4 นทพ.จัดกำลังพล ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2564 ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ โดยมี กิจกรรมทั้งหมด ดังนี้
1.จัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมเครื่องราชสักการะ (เครื่องทองน้อย) ณ อาคารอเนกประสงค์ วส.912 สนภ.4 นทพ. อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส
2.พิธีทำบุญตักบาตร ณ วัดบางนรา อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส3.พิธีวางพวงมาล ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ โดยมี นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ศาลากลาง จ.นราธิวาส อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส
4.กิจกรรมบริจาคโลหิต ทั้งนี้ สามารถบริจาคโลหิตได้ 5 นาย ได้ปริมาณโลหิต 2,250 มิลลิลิตร ณ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาสหหหห
 
 
 
 
หหห
 
หหห
 
 
หหห   หหห  
หหห   หหห