เมื่อวันที่ 14 ต.ค. 64 บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.912 สนภ.4 นทพ.เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้กับนายทหารชั้นประทวนที่ได้รับการเลื่อนยศที่สูงขึ้น 4 นาย พร้อมทั้งให้โอวาท เพื่อเป็นแนวทางในการรับราชการต่อไป โดยมีกำลังพล ร่วมพิธี และร่วมแสดงความยินดี
ณ อาคารอเนกประสงค์ วส.912 สนภ.4 นทพ. ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาสหหหห
 
 
 
 
หหห
 
หหห
 
 
หหห   หหห