เมื่อวันที่ 14 ต.ค.64 บก.ทท.(นทพ.) โดย สนภ.4 สน.นทพ.และ วส.912 สนภ.4 นทพ.พร้อมด้วยกำลังพลของหน่วย เข้ารับฟังการมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ ผบ.นทพ. ตลอดจนข้อสั่งการต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของกำลังพล และเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีการเปิดศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ และศูนย์จิตอาสาของ นทพ. ผ่านระบบการประชุมทางไกล VTC (Video Teleconference)
โดยมี พล.อ. จีรัชญ์ บุญชญา ผบ.นทพ. เป็นประธาน ณ อาคารอเนกประสงค์ วส.912 สนภ.4 นทพ. ถ.ชาญอุทิศ ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาสหหหห
 
 
 
 
หหห
 
หหห
 
 
หหห   หหห