เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 64 บก.ทท.(นทพ.)โดย หน.วส.912 สนภ.4 นทพ. นำกำลังพลจิตอาสาของหน่วยร่วมกับประชาชนในพื้นที่ 40 คน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" โดยพัฒนาปรับภูมิทัศน์ และร่วมบูรณะศาสนสถานจังหวัดนราธิวาส
ณ มัสยิดกำปงตาโก๊ะ จังหวัดนราธิวาส ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส

หหหห
 
 
 
 
หหห
 
หหห
 
 
หหห   หหห