เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 64 บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.912 สนภ.4 นทพ. ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ และอื่นๆ พร้อมทั้งสนับสนุน รถ ปชส. ร่วมในขบวนกิจกรรมดังกล่าวอีกด้วย
ณ รร.นราสิกขาลัย ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส

หหหห
 
 
 
 
หหห
 
หหห
 
 
หหห   หหห