เมื่อวันที่ 24 ธ.ค.64 บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.912 สนภ.4 นทพ.ร่วมงานเครือข่ายสื่อสารประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส นิเทศ เยี่ยมเสริมพลัง จากกลุ่มสื่อสารความเสี่ยงฯ สคร.12 สงขลา โดยมี นางสาวบงกช เชี่ยวชาญยนต์ รองผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา เป็นประธาน
ณ ห้องประชุมพระบารมี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส

หหหห
 
 
 
 
หหห
 
หหห
 
 
หหห