เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 64 บก.ทท. (นทพ.) โดย วส.912 สนภ.4 นทพ. ได้ดำเนินการฝึกซักซ้อมการป้องกันและระงับเมื่อเกิดอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีการบรรยาย การป้องกันและระงับอัคคีภัย การใช้อุปกรณ์ดับเพลิงเบื้องต้น ตลอดจนซักซ้อมแผนดังกล่าว เพื่อให้กำลังพลในหน่วยเตรียมความพร้อมในการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สิน และเป็นการเตรียมกำลังพลทุกนาย ให้มีความพร้อมในการป้องกันและระงับอัคคีภัย ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ และอุปกรณ์การฝึกซักซ้อมการป้องกันและระงับเมื่อเกิดอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ 2565 จาก อบต. ลำภู จังหวัดนราธิวาส
ณ วส.912 สนภ.4 นทพ. ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส

หหหห
 
 
 
 
หหห
 
หหห
 
 
หหห   หหห  
หหห   หหห