เมื่อวันที่ 21 ธ.ค.64 บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.912 สนภ.4 นทพ.จัดชุดประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่สนับสนุนการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ภารกิจ นพค.41 สนภ.4 นทพ.ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อนจากพนังกั้นน้ำริมแม่น้ำโก-ลก พังทลาย ทำให้เกิดน้ำท่วม ประชาขน 250 ครัวเรือนเดือดร้อน
ณ ม.1 บ.มูโน๊ะ ต.มูโน๊ะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส

หหหห
 
 
 
 
หหห
 
หหห
 
 
หหห   หหห