เมื่อวันที่ 11 ม.ค. 65 โดย คุณวรรสูฮาณีย์ หะยีอารง แม่บ้าน วส.912 สนภ.4 นทพ. ภริยา หน.วส.912 สนภ.4 นทพ.
จัดกิจกรรม มอบของช่วยเหลือเด็กพิการ ซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกายและสติปัญญา ดังนี้
1.เด็กหญิงอานิสามีรา สะมะแอ
ประเภทความพิการ บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
2. เด็กหญิงนูรอัยมี ดาโอ๊ะ ประเภทความพิการ พิการซ้อน
ลักษณะความพิการบกพร่องทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกายและบกพร่องทางสติปัญญา
3. เด็กชายมูฮัมหมัดอิลฮัม ยูโซ๊ะ
ประเภทความพิการ บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
4. เด็กชายมูฮำหมัดอิมรอน วาหลง
ประเภทความพิการ มีความบกพร่องทางร่างกาย
5. เด็กหญิงไซร่า มะลี
ประเภทความพิการบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา พร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสา วส.912 สนภ.4 นทพ. และเจ้าหน้าที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดนราธิวาสหหหห
 
 
 
 
หหห
 
หหห
 
 
หหห   หหห