เมื่อวันที่ 17 ม.ค.65 บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.912 สนภ.4 นทพ.จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ดำเนินการพัฒนาปรับภูมิทัศน์ภายในสถานศึกษา เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด โดยดำเนินการทำความสะอาดเก็บกวาดเศษขยะ/ใบไม้/กิ่งไม้ ทั้งนี้ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างสมพระเกียรติ รวมทั้ง เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม และมีทัศนียภาพที่เหมาะกับการเรียนการสอน
ณ รร.นราวิทย์อิสลาม ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส

หหหห
 
 
 
 
หหห
 
หหห
 
 
หหห   หหห