เมื่อวันที่ 19 ม.ค. 65 บก.ทท. (นทพ.) โดย วส.912 สนภ.4 นทพ. จัดกำลังพลร่วมกับ สนภ.4 สน. เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี 2565 โดยโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ มาทำการตรวจ วัดค่า ดัชนีมวลกาย วัดความดัน ตรวจเลือด เพื่อตรวจเช็คความสมบูรณ์ของเลือด ตรวจมวลไขมัน และ เอ็กซเรย์ทรวงอก เพื่อให้กำลังพลมีสุขภาพ ร่างกาย พร้อมสำหรับการปฏิบัติงานต่อไป
ณ อาคารอเนกประสงค์ วส.912 สนภ.4 นทพ. อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส

หหหห
 
 
 
 
หหห
 
หหห
 
 
หหห   หหห