เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 65 บก.ทท. (นทพ.) โดย หน.วส.912 สนภ.4 นทพ. ร่วมพิธีเปิดมหกรรมวิชาการเนื่องในวันครบรอบ 17 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ในการนี้ วส.912ฯ สนับสนุนการถ่ายทอดเสียงงานดังกล่าวอีกด้วย โดยมี ผศ.ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภา ม.นราธิวาสราชนครินทร์ เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งมี รศ.ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดี ม.นราธิวาสราชนครินทร์ หัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาตลอดจนนักศึกษาเข้าร่วมพิธี

หหหห
 
 
 
 
หหห
 
หหห
 
 
หหห   หหห