เมื่อวันที่ 23 ก.พ.65 บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.912 สนภ.4 นทพ. สนับสนุนชุดประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง โอกาส ศักยภาพและความท้าทาย ของจังหวัดชายแดนภาคใต้และ ของประเทศไทยภายหลังรัฐบาลเปิดศักราชใหม่ของความสัมพันธ์ ไทย-ซาอุดิอารเบีย จัดโดย ศอ.บต. ในการนี้ วส.912 รับสัญญาณการถ่ายเสียงจากวิทยุ ศอ.บต.ซึ่งเป็นแม่ข่ายถ่ายทอดเสียง และมีลูกข่าย 5 จังหวัด รับสัญญาณการถ่ายทอดกิจกรรมดังกล่าว
โดยมีนายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการสัมมนา ณ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

หหหห
 
 
 
 
หหห
 
หหห
 
 
หหห   หหห