เมื่อวันที่ 11 มี.ค.65 บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.912 สนภ.4 นทพ.เปิดการตรวจสอบภายใน สตน.ทหาร เข้าทำการตรวจสอบภายใน วส.912 สนภ.4 นทพ. ด้านการเงินการบัญชี การงบประมาณและการพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 5-11 มี.ค.65
ณ โรงแรมบีพีแกรนด์หาดใหญ่อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

หหหห
 
 
 
 
หหห
 
หหห
 
 
หหห   หหห