เมื่อวันที่ 15 มี.ค.65 บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.912 สนภ.4 นทพ. จัดรถบรรทุกน้ำสนับสนุนน้ำใช้เพื่อการอุปโภค จำนวน 6,000 ลิตร ให้กับมัสยิด เนื่องจากขาดแคลนน้ำใช้ในการประกอบศาสนกิจของราษฎร
ณ มัสยิดนูรุสกอมัร บ.แคนา ม.7 ต.บางปอ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส

หหหห
 
 
 
 
หหห
 
หหห
 
 
หหห   หหห