เมื่อวันที่ 21 มี.ค. 65 บก.ทท. (นทพ.) โดย วส.912 สนภ.4 นทพ. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ภารกิจ หน.วส.912 ฯ ร่วมพิธีเปิดโครงการเปิดเทอมใหม่ ปันน้ำใจ ส่งน้องไปเรียน ( Back - to - school ) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กด้อยโอกาสมีสิ่งของที่สนับสนุนการศึกษาพร้อมสำหรับการเปิดภาคการศึกษาใหม่

หหหห
 
 
 
 
หหห
 
หหห
 
 
หหห   หหห