เมื่อวันที่ 23 มี.ค. 65 บก.ทท. (นทพ.) โดย หน.วส.912 สนภ.4 นทพ.สนับสนุนชุดประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่โดย มี พ.อ.ลิขิต อุ่นประดิษฐ์ รอง ผอ.สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคง กับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กรมยุทธการทหาร และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมสมาชิกกลุ่มโคเนื้อ นทพ. และมอบชุดยาเวชภัณฑ์ให้แก่กลุ่มสมาชิกอีกด้วย
ณ กลุ่มโคเนื้อ นทพ. บ้านปุหรน ต.ช้างไห้ตก อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี และ กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ. บ้านไม้แก่น ต.เนินงาม อ.รามัน จ.ยะลา

หหหห
 
 
 
 
หหห
 
หหห
 
 
หหห   หหห