เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 65 บก.ทท. (นทพ.) โดย หน.วส.912 สนภ.4 นทพ. ให้การต้อนรับ พ.อ.ลิขิต อุ่นประดิษฐ์ รอง ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคง กับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กรมยุทธการทหาร และคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วย พร้อมรับฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงาน และการสื่อสารยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ของ วส.912 สนภ.4 นทพ.
ณ บก.วส.912ฯ ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส

หหหห
 
 
 
 
หหห
 
หหห
 
 
หหห   หหห