เมื่อวันที่ 1 เม.ย.65 บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.912 สนภ.4 นทพ.จัดกำลังพลร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ มอบสิ่งของบริโภคให้แก่ชาวไทยมุสลิม เพื่อเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติศาสนกิจในการถือศีลอดและประกอบคุณงามความดี เนื่องในเดือนรอมฎอนหรือเดือนแห่งการถือศีลอดของชาวไทยมุสลิมประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1443
ณ มัสยิด ยามาอียะห์ และมัสยิดบาโงบ้านโคกพะยอม ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส

หหหห
 
 
 
 
หหห
 
หหห
 
 
หหห   หหห