เมื่อวันที่ 2 เม.ย.65 บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.912 สนภ.4 นทพ.จัดกำลังพล เข้าร่วมกิจกรรมจัดสร้างเส้นทางข้าม (ทางม้าลาย) เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา นทพ. ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ ประกอบด้วย ฉก.นย.ทร.33,กอ.รมน.ภาค 4 สน.,ชุดทักษิณสัมพันธ์ 401,โฆษกชาวบ้าน ครู และนักเรียน รร.ราษฎร์วิทยา
โดยดำเนินการจัดทำทาสีทางม้าลาย ให้ผู้ขับขี่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน เพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ และปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด เนื่องจากเป็นทางข้ามม้าลาย บริเวณหน้าโรงเรียน เพื่อความปลอดภัยในชีวิตของครูนักเรียนและประชาชน ในการเดินข้ามทางม้าลาย
ณ รร.ราษฏร์วิทยา ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส

หหหห
 
 
 
 
หหห
 
หหห
 
 
หหห   หหห  
หหห   หหห