เมื่อวันที่ 11 พ.ค.65 บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.912 สนภ.4 นทพ. มอบหนังสืออัลกรุอ่าน พร้อมมอบทุนการศึกษาแก่บุตรของกำลังพลหน่วย เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาและช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่กำลังพล
ณ ลานหน้า บก.วส.912 ฯ ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส

หหหห
 
 
 
 
หหห
 
หหห
 
 
หหห   หหห