เมื่อวันที่ 20 พ.ค.65 บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.912 สนภ.4 นทพ.จัดกำลังพลหน่วย ให้การต้อนรับ ผอ.กขว.นทพ. และคณะ ในโอกาสเข้าตรวจติดตามการปฏิบัติงานด้านการข่าว และการต่อต้านข่าวกรอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระหว่างวันที่ 19-20 พ.ค.65
โดยรับฟังบรรยายสรุป และพบปะเครือข่ายนักพัฒนา เพื่อพัฒนาสัมพันธ์ และสร้างเครือข่ายการรับรู้ข่าวสาร นำไปสู่การขยายผลในโอกาสต่อไป ณ บก.วส.912ฯ ต.บางนาค และที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.4 ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส

หหหห
 
 
 
 
หหห
 
หหห
 
 
หหห   หหห  
หหห   หหห