เมื่อวันที่ ๗ ต.ค.๕๙ เวลา ๐๙๐๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย น.อ.อธิสพล สังขรัตน์ หน.วส.๙๑๒
สนภ.๔ นทพ. ประชุมสังการและแบ่งสายงานการบังคับบัญชา พร้อมชี้แจงการปฏิบัติงานในปีงปประ
มาณ ๒๕๖๐ให้เป็นไปในทางทางเดียวกัน ณ ห้องประชุม วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. ต.บางนาค อ.เมือง
จ.นราธิวาส
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห