เมื่อวันที่ ๑๐ ต.ค.๕๙เวลา ๐๘๓๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. จัดกิจกรรม
Big Cleaning Day ทำความสะอาดบริเวณรอบหน่วย ณ วส.๙๑๒ฯ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห