เมื่อวันที่ ๑๒ ต.ค.๕๙ เวลา ๐๘๒๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.จัดกิจกรรมให้
กำลัง พลออกกำลังกายเพื่อให้กำลังพลมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ณ บริเวณ บก.วส.๙๑๒ ต.บางนาค
อ.เมือง จ.นราธิวาส
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห