เมื่อวันที่ ๑๔ ต.ค.๕๙ เวลา ๑๕๐๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.จัดพิธีถวาย

ความอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยเพื่อเป็นการแสดงออก

ถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ บก.วส.๙๑๒ฯ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส
โดยมี พ.อ.ชีวธันย์ ปิยะศาสตร์ธนา เสธ.สนภ.๔ นทพ. เป็นประธาน
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห