เมื่อวันที่ ๑๕ ต.ค.๕๙ เวลา ๐๖๓๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย น.อ. อธิสพล สังขรัตน์ หน.วส.๙๑๒
สนภ.๔ นทพ.พร้อมกำลังพล จำนวน ๘ นาย ร่วมพิธีตักบาตรอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ณ บริเวณหน้าสวนกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดยมี
นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการ จ.นราธิวาส เป็นประธาน
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห