เมื่อวันที่ ๑๙ ต.ค.๕๙ เวลา ๐๖๓๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. ร่วมพิธีทำบุญ
ตักบาตรบำเพ็ญกุศลสัตตมาวาร (๗ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดชฯ ณ บริเวณหน้าสวนกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ อ.เมือง
จ.นราธิวาส โดยมี นายสิทธิชัย ศักดา ผวจ.นราธิวาส เป็นประธาน
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห