เมื่อวันที่ ๑๙ ต.ค.๕๙ เวลา ๐๙๓๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย น.อ. อธิสพล สังขรัตน์ หน.วส.๙๑๒
สนภ.๔ นทพ.ได้ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร (๗ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดพรหมนิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส โดยมี
นายสิทธิชัย ศักดา ผวจ.นราธิวาส เป็นประธาน
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห