เมื่อวันที่ ๒๐ ต.ค.๕๙ เวลา ๐๘๓๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย น.อ. อธิสพล สังขรัตน์ หน.วส.๙๑๒
สนภ.๔ นทพ.และกำลังพล ร่วมแสดงความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
พร้อมร่วมลงนามแสดงความอาลัย และการยืนสงบนิ่ง ๙ นาทีพร้อมนำพระฉายาลักษณ์ที่มีในบ้านมา
รำลึกถึงพระองค์ท่าน ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดนราธิวาส ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส โดยมี
นายสิทธิชัย ศักดา ผวจ.น.ธ.เป็นประธาน ทั้งนี้มีคณะ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ตลอดจนประชาชนทุก
หมู่เหล่าร่วมในพื้นที่กว่า ๑๐,๐๐๐ คน
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห  
             
  หหห   หหห   หหห