เมื่อวันที่ ๒๓ ต.ค.๕๙ เวลา ๐๗๓๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย น.อ.อธิสพล สังขรัตน์ หน.วส.๙๑๒
สนภ.๔ นทพ. มอบหมายให้ พ.ต.เชิดชัย ชูทิพย์ นายทหารฝ่ายยุทธการและการข่าว วส.๙๑๒ สนภ.๔
นทพ. พร้อมกำลังพล ร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช ณ สวนสาธารณะเฉลิม
พระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา อ.เมือง จ.นราธิวาส โดยมี นายสิทธิชัย ศักดา ผวจ.นราธิวาส
เป็นประธาน
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห