เมื่อวันที่ ๒๓ ต.ค.๕๙ เวลา ๐๘๓๐ บก.ทท. โดย น.อ.อธิสพล สังขรัตน์ หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔
นทพ.ร่วมกับ ผู้แทนเลขาธิการนายกรัฐมนตรีประเทศมาเลเซีย และชมรมนักปั่นจักรยาน ๔ อำเภอใน
จังหวัด สงขลา ร่วมกันจัดกิจกรรมปั่นจักรยานการกุศลเพื่อสบทบทุนซ่อมอาคารศูนย์ศาสนาอิสลามและ
จริยธรรมบ้านห้วยโอน ต.กำแพงเพชร อ.ร้ตภูมิ จ.สงขลา โดยใช้เส้นทาง โตนงาช้าง-บ้านห้วยโอนระยะ
ทางรวมไปกลับ ๔๕ กิโลเมตร มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ ๓๐๐ คน
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห