เมื่อวันที่ ๒๕ ต.ค.๕๙ เวลา ๑๘๐๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย น.อ.อธิสพล สังขรัตน์ หน.วส.๙๑๒
สนภ.๔ นทพ. พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรม ฉก.นราธิวาส พบปะ สื่อมวลชน ณ สวนอาหารริมน้ำ อ.เมือง
จ.นราธิวาส โดยมี พล.ต.วิชาญ สุขสง ผบ.ฉก.นราธิวาส เป็นประธาน โดย วส.๙๑๒ ฯได้ให้การสนับ
สนุนพิธีกรในกิจกรรมดังกล่าว
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห