เมื่อวันที่ ๒๕ ต.ค.๕๙ บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.ได้เยื่ยมเยียนครอบครัวและ
บุตรของกำลังพลที่ได้รับทุนการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อม
มอบกระเช้าอาหารขนมให้แก่ครอบครัวของ ด.ญ.ซุลฟา สาและ โดยได้อาศัยอยู่กับตา ยาย ที่บ้านเลขที่
๙๓/๑ หมู่ ๔ ต.กาลิชา อ.ระแงะ จ.นราธิวาส
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห