เมื่อวันที่ ๒๖ ต.ค.๕๙ บก.ทท.(นทพ.) โดย กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ร่วมกับ วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.
ต้อนรับคณะผู้แทนรัฐมนตรี รัฐกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ประกอบไปด้วย คณะยาเด็ม ยายาซีน
ดาวะอิสลาม คณะศูนย์ดะวะฆือลี และบัญฑิต รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย จำนวน ๑๓๐ คน ศึกษาดูงาน
ศูนย์การเรียนรู้อัลกุรอ่าน ร.ร.สมานมิตรวิทยา (ปอเนาะอะมาดินัยห์) ต.ระหาร อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส โดยมี
น.อ.อธิสพล สังขรัตน์ หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. และ พ.อ.ชัชภณ สว่างโชติ รอง ผอ.ศสส.กอ.รมน.
ภาค ๔ สน. ร่วมให้การต้นรับ ในการนี้ วส.๙๑๒ฯ สนับสนุนพิธีกรและเจ้าหน้าที่ดูแล ต้อนรับคณะในครั้งนี้
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห