เมื่อวันที่ ๒๗ ต.ค.๕๙ เวลา ๐๖๓๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. จัดเจ้าหน้า
ที่ร่วมทำบุญตักบาตรปัณรสมวาร (๑๕ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณหน้าสวนกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์อ.เมือง จ.นราธิวาส โดยมี
นายสิทธิชัย ศักดา ผวจ.นราธิวาส เป็นประธาน
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห