เมื่อวันที่ ๓๑ ต.ค.๕๙ บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.จัดงานเนื่องในวันคล้ายวัน
สถาป นาครบรอบปีที่ ๔๖ โดยมีกิจกรรมดังนี้ เวลา ๐๗๐๐พิธีถวายเครื่องสังเวย พระภูมิเจ้าที่ ,เวลา๐๗๑๕
พิธีสัก การะรูปปั้น จอมพลสฤษดิ ธนะรัชต์ (ผู้ก่อตั้ง กรป.กลาง) ,เวลา ๐๗๒๐ พิธีทำบุญตักบาตร ,เวลา
๐๗๓๐กิจกรรมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แก่หน่วย ,เวลา ๐๘๓๐ พิธีทางศาสนาอิสลาม(คณะกรรมการ
อิสลามจำนวน ๙ คน),เวลา ๐๙๐๐ พิธีทางศาสนาพุทธ (พระสงฆ์ จำนวน ๙ รูป) ณ วส.๙๑๒ ต.บางนาค
อ.เมือง จ.นราธิวาส โดยมี น.อ.อธิสพล สังขรัตน์ หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. เป็นประธาน
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห
 
             
  หหห   หหห   หหห