เมื่อวันที่ ๓๑ ต.ค.๕๙ เวลา ๑๐๐๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย น.อ.อธิสพล สังขรัตน์ หน.วส.๙๑๒
สนภ.๔ นทพ.กระทำพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่นายทหารชั้นประทวนในสังกัดหน่วยบัญชาการทหาร
พัฒนาเป็นจ่าสิบเอกแวว แก้วพรหมรัตน์ ,สิบเอกพงษ์ศักดิ์ คงพูน และสิบตรีจิรวัฒน์ ประทุมวัน ณ ห้อง
ประชุม วส.๙๑๒ฯ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห