เมื่อวันที่ ๓ พ.ย.๕๙ เวลา ๐๘๑๕ บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.ตรวจปัสสาวะ
กำลังพลของหน่วยเพื่อหาสารเสพติด ณ บก.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห