เมื่อวันที่ ๘ พ.ย.๕๙ เวลา ๐๘๑๕-๑๐๐๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. จัดการ
ฝึกทบทวนบุคคลท่ามือเปล่า ประจำเดือน พ.ย.๕๙ ประกอบด้วย ท่าตรง ท่าเดิน ท่าวิ่ง ตามแบบฝึก
ทหาร ณ วส.๙๑๒ฯ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห