เมื่อวันที่ ๑๐ พ.ย.๕๙ เวลา ๐๙๓๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. จัดกิจกรรมปรับ
ปรุงทำความสะอาดรั้วกำแพง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช และเตรียมทาสีรั้วกำแพงให้มีความสะอาดสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อยให้เกิดภาพลักษณ์
ที่ดีต่อประชาชนที่สัญจรไป-มา ณ บริเวณรั้วกำแพง วส.๙๑๒ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห
 
             
หหห
หหห
หหห