เมื่อวันที่ ๑๕ พ.ย.๕๙ เวลา ๐๘๓๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย น.อ.อธิสพล สังขรัตน์ หน.วส.๙๑๒
สนภ.๔ นทพ.กระทำพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่นายทหารชั้นสัญญาบัตรในสังกัดหน่วยบัญชาการ
ทหารพัฒนาเป็นพันโทหญิง สมิตรา อามิน ณ ห้องประชุม วส.๙๑๒ฯ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห