เมื่อวันที่ ๑๖ พ.ย.๕๙ เวลา ๐๗๐๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย น.อ.อธิสพล สังขรัตน์ หน.วส.๙๑๒
สนภ.๔ นทพ.พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมเสวนายามเช้าของหน่วยในสังกัด
กระทรวงกลาโหม ณ ฉก.นราธิวาส (วส.๙๑๒ ส่วนแยก) ถนนศูนย์ราชการ อ.เมือง จว.น.ธ. โดยมี
พล.ต.วิชาญ สุขสง ผบ.ฉก.นราธิวาส เป็นประธาน และจากนั้น พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร รัฐมนตรีช่วย
ว่าการกระทรวงกลาโหม หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล และคณะได้เดินทางมาร่วมกิจกรรมและพูด
คุย กับหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห
 
             
หหห
หหห
หหห