เมื่อวันที่ ๑๖ พ.ย.๕๙ เวลา ๑๐๐๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย น.อ.อธิสพล สังขรัตน์ หน.วส.๙๑๒
สนภ.๔ นทพ. เข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
หารือแนวทางการดำเนินโครงการเมืองต้นแบบ "สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" ปี ๒๕๖๐ -๒๕๖๓ ณ
ห้องทำงานผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห